Klubbens visjon og mål

Rif fotball sin visjon er: «Flest mulig, best mulig, lengst mulig»
MÅL: Klubbens har som hovedmål å være et sportslig og sosialt samlingspunkt som utvikler spillere til å bli dugelige mennesker og slik at alle får mulighet til å utvikle seg etter eget stå-sted og motivasjon.

Klubbens verdigrunnlag

ÅPEN - RAUS - INKLUDERENDE - SAMLENDE - UTVIKLENDE

Rif fotball ønsker å være en klubb for alle. Inkludering og raushet er viktig og alle er like viktige, uansett hvilken rolle de har i klubben.

Det betyr at vi er opptatt av alle spillerne og ønsker å legge til rette slik at hver og en føler seg ivaretatt, får oppmerksomhet og følger seg verdsatt. Det er lov å spille fotball i RIF fordi vennene gjør det og det er lov å ha drømmer om engang selv å bli like god som heltene.

Klubbens lover

Rakkestad IF Fotball (RIF Fotball) er en undergruppe av Rakkestad Idrettsforening. Årsmøtet har vedtatt Basis lovnorm for idrettslag, utgitt av Norges Idrettsforbund, som sine lover.
Se våre nettsider: http://www.rakkestadfotball.no/rifs-lover/

Klubbens målgruppe

Barn 6-12 år
Rakkestad IF fotball starter opp med lek med ball for 5 åringer. Dette er et tilbud til barn som går siste året i barnehagen.

6 – 9 år: Lagene blir meldt på i seriespill fra de er 6, men treningene starter opp fra skolestart i 1. klasse. Disse årskullene spiller 3-er og 5-er fotball. 10 -11 år: Spiller 7-er fotball

Ungdom 12-19

12 og 13 år: Spiller 9-er fotball
14 – 16 år: spiller 9-er og 11-er fotball
17 – 19 år: spiller på juniorlaget

Voksne
RIF fotball har ett lag i 5. divisjon.

Klubbens organisering

Årsmøte i hovedforeningen

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avholdes i mars måned hvert år. Fotballgruppa er en undergruppe i Rakkestad IF, og har ikke eget årsmøte. Innkalling til årsmøte annonseres på klubbens nettsider og sosiale medier. Årsmeldingene og saksliste legges ut på nettsiden.

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

De som er stemmeberettigede må være 18 år og ha betalt medlemskontingenten.
Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens nettside i etterkant av årsmøte.

Klubbens organisasjonskart med rollebeskrivelser

Fotballstyrets hovedoppgaver og oppbygning

Fotballstyret har som hovedoppgave å sørge for at det er mest mulig hensiktsmessig aktivitet i klubben. Det betyr å sørge for en bærekraftig økonomi, gode treningsforhold, utdannede og engasjerte trenere og lagledere samt hele tiden løse de ulike løpende oppgavene som oppstår.

Styret har mange oppgaver, men de viktigste er:

 • Arbeide med sponsorinntekter
 • Melde på lag
 • Ansette trenere og trenerkoordinator, skrive kontrakter med seniorspillere
 • Oppstart av nye lag
 • Organisere dugnader
 • Gjennomføre a-lags kamper (egentlig alle kamper) etter ØFK sitt regelverk
 • Sørge for klubbdommere til de aldersbestemte lag
 • Sørge for at alle lag har nok utstyr til treninger og at de har drakter/bekledning slik at de kan representere klubben på en korrekt måte
 • Søke kommunale, statlige og private midler
 • Ansvarlig for treningsleir for seniorlaget, i nært samarbeid med senior
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, det betyr også å måtte si nei av og til…
 • Ha kontakt med kommunen og ØFK, i forhold til økonomi, baneforhold, spillere og lag
 • Være kontaktpunkt mot sponsorer
 • Ha oppdatert baneoversikt til enhver tid
 • Treningsavgift
 • Kontakt med dommeransvarlig
 • Arrangere, i samarbeid med trenerkoordinator, trener- laglederforum og trenermøter
 • Ta vare på ”de gode hjelperne”, de uunnværlige menneskene som har større eller mindre roller som klubben er helt avhengig av
 • Arrangere sosiale tilstelninger og være en pådriver for samhold, klubbkjærlighet og fellesskap.

Fotballgruppa har følgende oppbygning:

Beskrivelse av roller med ansvarsoppgaver:

Fotballeder

 • Overordnet ansvar for all drift av fotballgruppa
 • Organisere og kalle inn til styremøter
 • Ansvarlig for overordnet kommunikasjon med Østfold Fotballkrets (ØFK)
 • Ansvarlig for kontakt med kommunen og andre samarbeidspartnere
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, herunder også anvisning av alle utbetalinger
 • En av to overgangsansvarlige
 • Ansvarlig for utarbeidelse av årsrapport
 • Velges for 1 år av gangen

Nestleder

 • Leders stedfortreder
 • Senioransvarlig/dugnader senior
 • Ansvarlig for kontrakts skriving med seniorspillerne
 • Ansvarlig for klubbens nettside

Sekretær

 • Føre protokoll fra samtlige av styrets møter
 • Oppdatere Klubbhåndboka
 • Skrive årsmelding

Ungdomsleder

 • Ansvarlig for drift av ungdomsavdelingen, i samarbeid med resten av styret
 • Kontaktpunkt for trenere og ledere ved spørsmål av administrativ karakter
 • Ansvarlig for organisering av oppstart av nye grupper/årskull
 • Dugnader ungdom

Oppstartsansvarlig

 • Hovedansvar for oppstart av nye lag
 • Sende ut informasjon til skole/ barnehage, sette inn annonse i lokalavisen og legge ut informasjon på klubbens hjemmeside
 • Rekruttere trener til nytt lag i samarbeid med trenerkoordinator.
 • Informere foreldre/foresatte på nytt lag – få i gang et støtteapparat
 • Legge ut informasjon om treningstider og kontaktpersoner for alle lag, på klubbens hjemmeside, ved årsskiftet.

Fiks, medlems- og treningsavgiftsansvarlig

 • Melding på alle lag til seriespill
 • Oppdatert medlemsregister i Klubbadmin
 • Sende ut, og purre opp, treningsavgifter
 • Oppdatere FIKS

Utstyrsansvarlig

 • Ha oversikt over klubbens, og lagenes utstyr
 • Ansvarlig for å innkjøp utstyr
 • Dele ut utstyr lagene
 • Klubbens kontaktpunkt mot utstyrsleverandør

Kontraktsansvarlig

 • Sørge for at trenere og hjelpetrenere har gyldige kontrakter.

Sponsoransvarlig

 • Ansvarlig for kontakt med eksisterende sponsorer
 • Følge opp og påse at kontraktene overholdes, og faktureres
 • Være med å skaffe nye sponsorer/midler til klubben

Klubbhus/skiltvegg

 • Ansvarlig for driften av klubbhuset, sammen med klubbhusansvarlig i hovedstyret
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av skiltvegg/sponsorvegg
 • Kontaktperson ved spørsmål ang sponsorer og skilt

Daglig leder

Sportslig leder og sportslig utvalg

Lagets organisering

Trener

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet
 • Treningsopplegg
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Trener – og lagledermøter
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med lagleder, og skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med trenerkoordinator

Lagleder
Flott at du vil være lagleder i Rakkestad IF. Laglederen er bindeleddet mellom styret i fotballgruppen og laget og har en viktig funksjon i RIF fotball. Som lagleder betaler du ikke treningsavgift for ditt barn og du får Rif klubbgensen, (hvis du slutter som lagleder i løpet av det første året må du betale Rif for windbreaker). Den skal brukes på kamper. Det avholdes to lagleder-/trener møter i året der du treffer de andre laglederne. Husk at som lagleder representerer du RIF. Det er viktig å snakke positivt om klubben og oppføre seg hyggelig mot spillere, dommere, foreldre og andre lags spillere og støtteapparat. Hvis det er noe du er misfornøyd med eller lurer på, ta kontakt med ungdomsleder.

Laglederens oppgaver

 • Ha oppdatert navneliste med adresse, fødselsdato og telefonnummer til spillerne og mail adresse til minimum en av foresatte.
 • Gi beskjed til medlemsansvarlig når spillere slutter eller begynner på laget slik at de blir registrert
 • Gjennomføre ett sosialt arrangement i halvåret
 • Alle lag t.o.m. 12 år får pokal ved sesongslutt, lagleder oppgir antall premier til utstyrsansvarlig som bestiller. Lagleder deler ut premiene til spillerne på avslutnings kveld for laget etter endt sesong.
 • Holde foreldremøter, to i året: vår og høst
 • Delta på lagledermøte
 • Melde på laget i serie i samarbeid med FIKS ansvarlig
 • Melde på laget til cuper (betalingsinfo sendes til leder i fotballgruppa for godkjenning) Klubben betaler for 2 cuper pr år.
 • Holde orden på utstyret til laget (drakter, baller, vester osv). Nytt utstyr bestilles av utstyrsansvarlig.
 • Organisere transport til kamper
 • Skaffe og betale dommer til hjemmekamper (penger fås igjen mot kvittering) fylle ut skjema
 • Gjøre seg kjent med og følge foreldrevett reglene
 • Ta imot dommere og motstanderlag, vise dem garderobe
 • Sette ut og ta inn cornerflaggene, eller merke opp bane (5- og 7 baner) i samarbeid med trener
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk for utlån, hvis draktene er for like)
 • Ta gjerne kontakt med dommer og motstanderlag før hjemmekamp

Klubbdrift/rutiner

Politiattest
I Rakkestad IF – Fotball er det daglig leder som har ansvaret for at alle som har en oppgave i klubben tilknyttet barn og unge, har godkjent politiattest.

Hovedregelen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?

 • Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
 • Klubben gir utfylt skjema til søkeren.
 • Registrerer fremvist politiattest i sitt system.

Hva skal søkeren gjøre?

 • Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 • Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
 • Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
 • Vente på svar
 • Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.
 • Er du folkeregistrert i Østfold, er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:

Kontingenter, avgifter, medlemskontingent

Det er kasserer i Hovedforeningen som har ansvar for å sende ut medlemskontingenten. Dette blir gjort i april.

Medlemskontingenten er på i året:

 • Barn kr 100,-
 • Voksne 200,- (fra det året man fyller 18 år)

Den fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis for hvert enkelt medlem. Får å være spilleberettiget må man være medlem av en klubb og ha betalt medlemskontingenten.

Klubben benytter KlubbAdmin som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er gratis for idrettslag og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og nå på året den sendes ut til medlemmene. Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett. Denne må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine personopplysninger.

Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Treningsavgifter
Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Den skal betales i februar og september. Treningsavgiften dekker blant annet innkjøp av drakter, kjegler, baller, markeringsvester, førstehjelpsutstyr godtgjørelse av trenere, dommere, 2 cuper i året og sosiale tiltak.

Satser for sesongen 2017:

 • 4 år – kr 550,-
 • 5 år – kr 550,-
 • 6 år – kr 950,-
 • 7 år – kr 1.450,-
 • 8 år – kr 1.550,-
 • 9 år – kr 1.550,-
 • 10 år – kr 1.550,-
 • 11 år – kr 1.700,-
 • 12 år – kr 1.700,-
 • 13 år – kr 1.900,-
 • 14 år – kr 1.900,-
 • 15 år – kr 1.900,-
 • 16 år – kr 1.900,-
 • Junior – kr 2.000,-
 • Senior – kr 3.000,-

Forsikring
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Skadetelefonen: 02033

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper 6 – 19
Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Rakkestad IF – Fotball ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, lagledere foreldre og dommere.

Det betyr at spillere, trenere, lagledere og foreldre på begge lag og dommeren, skal oppleve at det å komme til Rakkestad stadion er en fin opplevelse i trygge og gode rammer.

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Dommere (gjelder 9- og 11- kamper): I Rakkestad skal alle dommerne tas godt i mot, bli vist til garderoben (og tilbys noe å drikke.) Det er også viktig å ha kontakt med dommeren i pausen og etter kampen, og alle papirer skal underskrives som avtalt. Dommerens sikkerhet er klubbens ansvar, og det er i alles interesse at denne beskyttes underveis og etter kampen, hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner.

Klubbdommere (gjelder 5- og 7- kamper): Dette er ofte unge gutter og jenter som liker å dømme, men som trenger god oppfølging og støtte. Ta godt i mot dem. Ha med fløyte i tilfelle de har glemt den. Tilby å ta tiden hvis de ikke har klokke/mobil. Snakk med dem i pausa, oppmuntre de og skryt av de. Beskytt de mot negative kommentarer og tilrop. Etter kampen må de få godtgjøring, oppmuntring og tilbakemelding.

Kampvert: hvert lag bør ha en tydelig kampvert som har som oppgave å ta i mot gjester og dommere og være en positiv stemningsskaper både hos hjemme- og bortelag. Kontakt med dommere for, under og etter kampen er også viktig. En av de viktigste oppgavene blir å sørge for at lagene skilles «som gode venner» og ønske alle velkommen tilbake neste gang.

Fair-Play møte: trenere fra hvert lag bør samtale med dommeren før kampen, gå gjennom regelverket og oppmuntre til en fair og positiv kamp.

Kiosk: Kan brukes av alle lag visst de ønsker. Lagleder kontakter ungdomsansvarlig for å få kode til kiosken

Formaliteter: Hvert år skal alle trenere og ledere settes inn i reglene for spill, bane og utstyr, slik at de til enhver tid har full oversikt.

Oppgaver kampansvarlig senior
Oppmøte 90 min før kampstart.

Før kampen

 • Låse opp garderober og kiosk, kiosknøkkel i nøkkelboks.
 • Sjekke at garderober til spillere og dommere er ok, låse opp dommergarderoben under kamp. Hvis rotete/ikke sopt må det gjøres.
 • Henge ut flagg på ballkongen.
 • Sette på kaffe og dekke bordet på styrerommet (kaffekopper, tallerkener, syltetøy, servietter, brus).
 • Ta i mot dommere og gjestende lag og tilby de vafler på klubbhuset
 • Sette ut diverse brus/drikke i dommergarderoben (hentes i kiosken)
 • Levere ut pengeskrin til billettør og kioskansvarlig. 500,- i 50,- og 100,- til billettøren.
 • Ta i mot ballgutter, gi de instruksjoner og føre opp navn på speakerskjema.
 • Sjekke at dommerkort(fiks) stemmer med speaker skjema på begge lag.
 • Sette ut BT skilt på asfalt foran innbytterbenkene.
 • Sette på musikk og teste ut høyttaleranlegget (egen instruks for mont.)

Under kampen

 • Trekning av Rif supporter, 1 stk gavekort verdi kr 500,- 1stk verdi kr 300,- og 1 stk verdi kr 250,-. Gavekortene ligger i pengeskrinet.
 • Dele ut ”dagens Rif gutt lapper” til 4-5 stk tilskuere
 • Sette ned avtalt drikke til dommerne
 • Ta i mot kasse fra billettør
 • Kåring av dagens RIF gutt, resultatet gis til speaker 5 min før slutt

Etter kampen

 • Plassere sponsorskiltene bak innbytterbenkene (De kan stå fremme)
 • Sette ut nye plakater til neste kamp – B- eller A
 • Låse kiosken og legge nøkkelen tilbake i nøkkelskapet
 • Gjøre opp kassa (kiosk og billett inntekter) se eget skjema som ligger i pengeskrinet til kiosken. Veksel kr 3.000,- (Husk 2 underskrifter)
 • Styrerommet ryddes
 • Sjekke at begge dører til balkong er låst
 • Rydde dommergarderober (tomflasker med mer)
 • Rydde spillergarderober
 • Levere kasse til neste mann på listen.
 • Uavhentede gavekort/gevinster skal sendes/leveres ut av kampansvarlig
 • Ta inn balkongflaggene

Bruk av klubbhus og anlegg
Klubbhuset består av 3 garderober, kiosk, dommergarderobe, styrerom, stue og kjøkken. Det er to bygninger for utstyr. «Ballbua», hvor hvert lag har sine «skap», fellesutsyr, og lagerrom. Eget bygg til oppmerkingsutstyr, nett til mål osv.

Bruk av klubbhuset er organisert ved at det avtales med ansvarlig for bruk av Klubbhuset

Anlegget for øvrig består av 2 kunstgressbaner (11-er og 7-er) og en bane i naturgress. Tribunene er i betong har plass til 300 personer. Anlegget er tilgjengelig for alle på dagtid og for RIF fotball på kveldstid. I helgene er anlegget tilgjengelig for alle, men treninger og kamper i regi av RIF fotball har fortrinn.

Oversikt over hvilke arrangementer klubben har

 • Minimerket/Ferdighetsmerket: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/minimerke-og-teknikkmerke/
 • Trener- og laglederfest i august, arrangert av styret
 • Klubbens medlemmer går i borgertoget 17. mai
 • Handlekveld hos utstyrsleverandør
 • Senioravslutning i oktober
 • Søndagskaffe: oktober til mars

Informasjon om dommere

Rif fotball bruker egne klubbdommere på alle hjemmekamper i 5-er og 7-er kamper. Det blir avholdt klubbdommer kurs for 14 år og oppover i februar/mars hvert år.

Pr 2017 har ikke klubben noen aktive dommere i kretssystemet. Det er vår målsetting at utdannelsen av unge klubbdommere OG gode opplevelser i kampene er med på å skape fremtidige kretsdommere.

Dommerkontakt: Jon Gunnar Olsen, jon.gunnar.olsen@lekolar.no, 970 73 719.

Se egen instruks for klubbdommere og dommerkontakt: http://www.rakkestadfotball.no/dommeransvarlig/

Retningslinjer knyttet til materiell

Pr 2016 er Select klubbens utstyrsleverandør. Ny leverandør for 3 år vedtas innen 1.1.17.

Standard bekledning er blå strømper, hvite shortser, blå drakter og windbreaker. Seniorlagets bortedrakter er røde. Til windbreakeren kan man også kjøpe lang, sort bukse.

Alle lag får baller, vester og kjegler/skåler og førstehjelpsutstyr. Målet er at alle spillere skal ha en ball hver.

Klubben har i tillegg kjøpt flere små mål, små hekker og ”spillere” til frisparktrening/mur.

Økonomi – plan for økonomistyring

Økonomisk prinsipp
Overordnet økonomistrategi i Rakkestad IF Fotball (RIF); drift og investering skal i hovedsak være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak. Inntektsgrunnlaget stammer i hovedsak fra sponsorer, medlemmer og offentlige tilskudd.

Budsjett
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

Regnskap og økonomistyring
Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Ved meget store utgifter/ beløp, er det mulig å gjøre en avsetning og periodisere, slik at bokføringen kommer på riktig år.

Klubbens kasserer gjør alle utbetalinger og fører regnskapet. Statusrapporter gjennomgås i styret hver måned. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Periodiserte inntekter og utgifter er en utfordring ift å vurdere rett nivå på regnskapet hver mnd. Spesielt de to siste mnd av året tilkommer store inntektsposter (julekalender, storscorer og treningsavgift). Dette må hele tiden tas med i den løpende vurderingen.

RIF har engasjert to revisorer som reviderer regnskapet en gang i året og skriver rapport som legges med til årsmøtet. Revisor bistår regnskapsfører ved behov i løpet av året.

Bruk av bankkonto
Bankkontoene disponeres av styreleder og kasserer. Styreleder og kasserer attesterer og anviser fakturaer.

Kontanthåndtering
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer. Kontanter settes så fort som mulig inn på konto.

Regningsbetaling
Klubbens inngående fakturaer attesteres av kasserer og anvises av leder. Fakturaene skal være adressert til Rakkestad IF Fotball, Pb 172, 1891 Rakkestad. Påfør alltid bestillers-/ lagets navn slik at det blir enkelt å adressere fakturaer til riktig gruppe/ lag.
Ved refusjoner av kontantutlegg skal disse godkjennes før utbetaling.

Innkreving av treningsavgift
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonto.

Treningsavgifter kreves inn via KlubbAdmin.

Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

Prinsippene skal følges av alle fotballagene og styret generelt.

Lagsøkonomi
Det skal ikke finnes private kontoer tilknyttet noen av lagene. Dvs at alle lagskontoer skal administreres gjennom klubbens økonomi og regnskapssystem. Alle inntekter, pengegaver eller sponsorinntekter et lag eksklusivt får tilgang til skal inn i klubbens økonomisystem. Denne prosedyren sikrer blant annet at «klubben er sjef».

Kvitteringer og bilag skal leveres økonomiansvarlig så fort som mulig. Alle kvitteringer for utlegg skal signeres av mottaker, attester av kasser og anvises av leder, før utbetaling.

Bil godgjøring / reiseregning
Alle som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodgjøringsskjema før godtgjøringa utbetales. Skjemaet skal signeres av mottaker, attesteres av kasserer og anvises av leder før utbetaling.

Økonomisk ansvar
NIFs basis-lovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter».

Informasjon/kommunikasjon

 • Trenerforum
 • Foreldremøter
 • Trener- og lagledermøter (Oppstartsuke)
 • Spillermøter
 • Klubbens Web-side
 • Facebook grupper (alle lag har egne ”hemmelige” grupper)
 • Facebook side med info om alle seniorkamper og referat i etterkant
 • Facebook gruppe for trenere/lagledere og styret (hemmelig)
 • Min Fotball (app)
 • Fotball.no
 • Treningsøkta.no

RIF Fotball forholder seg til Datatilsynets retningslinjer og nettvettregler i forhold til publisering av tekst og bilder på våre hjemmesider og sosiale medier: http://www.nettvett.no/personvern/bildebruk

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubbene har en beskrivelse av hvordan de rekrutterer nye spillere. Se våre nettsider for rekrutteringsplan

Utdanning/Kompetanse

Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter.

Kriteriene for utdanning/kompetanse på nivå 1 i kvalitetsklubbsystemet gir følgende føringer: Styret Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet. En kvalitetsklubb har satt utdanning av styret i system.

Link: Beskrivelse – Lederkompetanse
Link: Beskrivelse av Lederkurs pa° fotball.no

Trenere Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.

Se NFF sine nettsider for oversikt over trenerutdannelse: https://www.fotball.no/trener/2016/om-nff-trenerutdanning/

Utmerkelser

Klubbens æresmedlemmer utnevnes av hovedstyre.

Fotballgruppa premierer spillere ved hhv 100 og 135 kamper.